IGU Course Raters

1. Hari Achanta-Chief Course Rater
2. Wg Cdr S.Aparajit
3. Prasanth Sakhamuri
4. Jayanan Satagopal
5. CS Murali
6. Col. Ajay Singh
7. Chummar Varghese
8. Col. Sanjay Lakra
9. Cdr. MV Raghavan
10. A. Chandrasekhar
11. Col. AS Dhillon
12. J.Chakola
13. Vikram Rana
14.V.Sreenath Rao
15. Paramji Singh
16. KV Dasharati
17. Pramod Varkie
18.Ajay Kumar
19.J.Ravinder